Ajankohtaista

 

VLK:n piirissä on koottu muistiota lasten ja nuorten kuntoutuksen alueellisen järjestämisen yksityiskohdista. Viimeinen versio (11.3.2020) on sivun alalaidassa.

Palaute muistiosta on tervetullutta.

 

VLK:n työryhmä on laatinut koulutusyhteistyöstä muistion

Koulutusyhteistyö.pdf

 

CP-liitto on julkaissut opaskirjasen "Kun potilaalla on cp-vamma – palvelut, tuet ja toimintakyvyn arviointi lääkärin työssä

jonka toimitustyöhön myös VLK osallistui pienellä panoksella.

CPliitto_Potilaana_CP-vammainen_esite_LOWRES_A4.pdf

 

NIMI MUUTTUNUT

VLK:n uusi nimi on 10.4.2018 alkaen

Valtakunnallinen Lasten ja Nuorten Kuntoutus - Nationell habilitering för barn och ungdom ry

Nimenmuutoksesta huolimatta puhekielessä ja usein kirjoituksissakin käytetty lyhenne VLK säilyy, samoin verkko-osoite vlkunto.fi ja sähköposti info@vlkunto.fi.

Uusi nimi kuvaa yhdistyksen toimintaa paremmin, sillä entinen nimi "Vajaaliikkeisten Kunto - Bot för Rörelsehindrade ry" ei ole enää nykykielen mukainen. Yhdistyksen perinteitä tullaan kuitenkin vaalimaan niin, että vanha nimi  pyritään mainitsemaan kaikissa sopivissa yhteyksissä.

PERUSAJATUKSET

VLK perustettiin vuoden 1953 lopussa ”eräiden maamme johtavien lastensuojelujärjestöjen ja invaliidihuollon alalla toimivien säätiöiden toimesta.” Sen päämääräksi asetettiin ”edistää ensisijaisesti lasten keskushermostovaurioista johtuvien liikuntahäiriöiden hoitoa, huoltoa ja kuntouttamista, laatia sitä varten suunnitelma ja siinä mielessä toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja jakaa sitä tarkoittavat tehtävät jäsentensä ja muiden elimien kesken.”

VLK:n keskeiset keinot ovat olleet edistäminen ja suunnittelu, yhdyssiteenä toimiminen ja tehtävien jako. VLK ei siis pyri ensisijaisesti toteuttamaan toimintaa itse, vaan edistää sitä luomalla ja tukemalla ammatillisuutta ja hyviä käytäntöjä kansallisen ja kansainvälisen osaamisen ja näiden soveltamisen avulla.

 

AJANKOHTAISIA SUUNTAVIIVOJA

Ajantasainen suunnitelma ”Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus” on olemassa ja sitä on viety menestyksellisesti käytäntöön. Tehtävien jako on onnistunut kuntoutuksen suhteen ja viime aikoina on siirrytty terapiakeskeisyydestä osallisuuden suuntaan.

VLK:n päämäärän toteuttaminen ei tässä vaiheessa edellytä uutta tutkimushanketta, vaan meneillään oleva SOTE-uudistus ja siihen liittyvä kuntoutuksen uudistaminen tarjoaa valmiin kehyksen. Tässä voidaan erottaa osatekijöinä:

 1. lääkinnällinen kuntoutus (vanhentunut nimi, mutta rajaa erään tehtäväalueen)
 2. yhteistyö kodin, varhaiskasvatuksen ja koulun kesken
 3. osallistava toiminta
 4. aikuisuuteen siirtyminen

Vajaaliikkeisten Kunto ry ja Suomen Lastenneurologinen Yhdistys ry ovat laatineet toimivan ”Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus”-toimintaohjeen, pitemmän ja lyhyemmän version. Luetellut seikat ovat näissä ohjeissa, mutta SOTE-uudistuksessa ne eivät vielä näy riittävästi, koska sen suunnittelu on kesken. Tähän vaikuttaminen on nyt tärkeää.

SOTE-kehykseen sovitettavia tärkeitä asioita ovat myös LAPE- ja LOOK-hankkeet, samoin tekeillä oleva kansallinen lapsistrategia. OT-keskusten kautta rakennetaan porrastusta, mutta oleellisempaa saattaa olla neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon osaamisen ja toimintamahdollisuuksien varmistaminen.

Seuraavat kuntoutuksen uudistamiseen liittyvät asiat tarvitsevat huomiota:

 1. kuntoutusta järjestäviä tahoja on suunnitelmissa hyvin paljon eikä tehtävien porrastukseen tai muuhun osaamista takaavaan järjestelyyn ole vielä kiinteitä suunnitelmia
 2. palvelujärjestelmä joutuu vastaamaan vaikeusasteeltaan hyvin eritasoisiin vaatimuksiin ja tämän organisointi on jäämässä suuressa määrin paikalliseksi. Hyvä asia, mutta selvitystyötä tarvitaan.
 3. lasten kohdalla yhteistyö ja työnjako varhaiskasvatuksen ja koulun suuntaan on epäselvä ja asiakassuunnitelma-ajattelu ratkaisee tämän vain periaatteessa. Raja maakunnan ja kunnan välillä kulkee tällä kohdalla.

VLK tavoittaa aluetoimikuntiensa kautta merkittävän osan niistä henkilöistä, jotka joutuvat virkatyönsä puitteissa joka tapauksessa hoitamaan nämä kysymykset ja ovat suunnittelemassa ym. uudistusta tälläkin hetkellä. VLK tukee heidän työtään kuluvan vuoden aikana seuraavasti:

 • Käytettävissä olevista tiedoista kootaan menettelytapaohjeita ja –malleja. Tässä kiinnitetään erityistä huomiota vaikeavammaisten lasten ja heidän perheittensä olosuhteisiin.
 • Näiden puitteissa järjestetään vuonna 2019 kaksi koulutustilaisuutta, 13.3.2019 Jyväskylässä kutsuseminaari "Koulu ja kuntoutus" ja 30.10.2019 Helsingissä avoin, maksullinen koulutustilaisuus ”Vuorovaikutus, kommunikointi ja vammaisuus”.

SOTEn piirissä VLK:n painotukset ovat seuraavat:

 1. Nykyinen jako diagnoosien ja vammaisuuden tyypin mukaan on liian jyrkkä ja erotteleva. Tämä hämärtää sen tosiasian, että kunkin ryhmän sisällä on huomattava sisäinen vaihtelu erityisesti vaikeusasteen suhteen. Uuden ajattelun mukainen ”verkostoitunut yhteisö” on luultavasti toimivampi, jos ryhmittelyssä huomioidaan vaikeusaste ja siihen liittyvä palvelutarve huomattavasti nykyistä selvemmin ja raja-aitoja madalletaan muuten.
  VLK suuntaa toimintansa ennen kaikkea vaikean vammaisuuden suuntaan.
 2. Tulevien maakuntien alueella on toiminnassa vammaisten lasten asioihin laajasti keskittyviä, varsin toimintakykyisiä ryhmiä. Näistä riippuu, miten hyvin SOTE-uudistus toteutuu.
  VLK tukee tällaisten ryhmien toimintaa aluetoimikuntien kautta, tärkeimpänä keinona informaation siirto ja koulutus.

SOTE-uudistuksessa on paljon hyviä asioita. Ilman suunnittelua ne eivät kuitenkaan välttämättä toteudu. On sanottu, että kaikkea ei pidä keksiä jokaisessa maakunnassa erikseen. Tämä on nyt myös VLK:n kohde.