Aluetoiminta

 

Vajaaliikkeisten Kunto ry perustettiin vuoden 1953 lopussa ”eräiden maamme johtavien lastensuojelujärjestöjen ja invaliidihuollon alalla toimivien säätiöiden toimesta.” Sen päämääräksi asetettiin ”edistää ensisijaisesti lasten keskushermostovaurioista johtuvien liikuntahäiriöiden hoitoa, huoltoa ja kuntouttamista, laatia sitä varten suunnitelma ja siinä mielessä toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja jakaa sitä tarkoittavat tehtävät jäsentensä ja muiden elimien kesken.”

Tämän 1955 laaditun nasevan kuvauksen mukaan VLK:n keskeiset keinot ovat edistäminen ja suunnittelu, yhdyssiteenä toimiminen ja tehtävien jako. VLK ei siis toteuta toimintaa itse, vaan edistää sitä luomalla ja tukemalla ammatillisuutta ja hyviä käytäntöjä kansallisen ja kansainvälisen osaamisen ja sen soveltamisen avulla.

Yhteiskunta on muuttunut. Resurssit ovat lisääntyneet, mutta integraatio- ja inkluusiopyrkimykset eivät vielä ole johtaneet riittävään osallisuuteen. Terapiakeskeisyys onkin vaihtumassa sote-uudistuksen verkostomaiseksi yhteisöksi, jonka avulla tämä päämäärä voidaan saavuttaa. VLK:n tuottamat mallit, menetelmät, välineet ja hyvät käytännöt ovat tässä suurena apuna.

 

 

 

 

Aluetoimikuntien toimintaa vuonna 2019

Aluetoimikunnat ovat kehittäneet osallisuutta edistäviä käytäntöjä eri muodoissa. Tämä on valtaosin tapahtunut yhteistyössä muiden alueella toimivien yhteisöjen kanssa. Koulutus ja tapaamiset ovat olleet keskeiset toimintamuodot.

Kajaani  Vammaisoikeuden ajokortti –koulutus 14.9.2019, tarkoitettu niin järjestöjen, ammattilaisten kuin erityislasten vanhemmillekin ja koulutuksessa käydään läpi niin oikeusjärjestyksen perusteita kuin keskustellaan paikallisesta tilanteesta ja osallistujien omista kysymyksistä.

Kuopio  - 29.9.2019 klo 17-19 ”Lapsen tunnesäätely”, Savonia ammattikorkeakoulu. Luennoitsija Virpi Vauhkonen, lastenneurologi, lasten psykiatri. Paikalla oli osallistujia 23, vanhempia sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia
- 4.10.2019 klo 8.20- 12.30 ”Kun on halki elämän toisista riippuvainen”, Savonia ammattikorkeakoulu, kehitysvammaisuuteen liittyvistä uusista suuntauksista. Tilaisuudessa oli 19 osallistujaa.  Aiheet herättivät hyvin keskustelua. Tilaisuus koettiin hyvin tarpeellisena ja jatkoa toivottiin.
- Toimikunta osallistui Leijonaemojen, -uroiden ja Savon Ytryn kanssa vertaistuki-iltojen järjestämiseen.

Lahti  Painopisteenä oli vaikeavammisten lasten ja heidän perheidensä tukeminen ja toisaalta yhteistyön ja verkostoitumisen tiivistyminen eri tahojen kesken sekä kuntoutuksen uudistamiseen liittyviin koulutuksiin osallistumisen mahdollistaminen jäsenistölle.
- Lahjoitusvaroilla hankittu suujumppamateriaali, ”Suupoppia”, ”Maharumpu” ja ”Noitarumpu”, on kiertänyt erityistä tukea vaativien lasten ryhmissä, alueen p-kodeissa ja kouluissa ja siitä saatu paljon positiivista palautetta.
- Aluetoimikunta osallistui pienten vaikeavammaisten lasten kuntoutustutkimus- ja vertaistukijaksolle kustantamalla erityisliikuntavälinekokeilua sekä välipalatarjoilua. Erityisliikkumiseen tarkoitettujen välineiden kokeilu toteutettiin yhteistyössä Maliken kanssa. Kokeiltavana oli erilaisia maastossa liikkumiseen tarkoitettuja rattaita, jotka soveltuvat myös vaikeimmin vammaisille lapsille.
- Yhteistyö- ja tutustumiskäynti HUS:n Uuteen Lastensairaalaan toteutui suunnitellusti 20.11. 2019.

Oulu  Yhteistyössä Tea Karman-muistorahaston kanssa järjestettiin Leikki on kaikki-koulutus 11.5.2019, jossa oli 179 osallistujaa.

Tampere  6.9.2019 seminaari ”Kun on halki elämän toisista riippuvainen”, Pitkäniemen sairaalassa, kehitysvammaisuuteen liittyvistä uusista suuntauksista. Aiheet herättivät hyvin keskustelua. Tilaisuus koettiin hyvin tarpeelliseksi. Seminaari oli osa laajempaa kiertuetta, Kuopio, Oulu ja Paimio, yhteistyössä Aivosäätiön, Kehitysvammalääkärit ry:n ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

Vaasa  Lasten liikuntaharrastusta edistetty aikaisemmin hankitun erikoispyörän avulla ja järjestämällä erityinen luistelukoulu.
 

VLK:n järjestämiin koulutuksiin on osallistuttu Hämeenlinnan, Jyväskylän, Kotkan, Lahden, Oulun, ja Vaasan aluetoimikunnista. ”Lasten ja nuorten hyvä kuntoutus - alueellinen järjestäminen”-muistio on ollut pohdittavana mm. Kuopiossa, Lahdessa ja Oulussa..

 

Aluetoiminnasta yleistä:

Vajaaliikkeisten Kunto ry:llä on 11 alueellista aluetoimikuntaa: Jorvin piirissä pääkaupunkiseudulla, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Mikkelissä, Oulussa, Rovaniemellä, Seinäjoella, Tampereella, Turussa sekä Vaasassa.

Aluetoimikuntien tavoitteena on paikallisesti vaikuttaa ja edistää alueensa vammaisten lasten tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta.

Yhdistyksen aluetoimikunnat työskentelevät yhdessä yhdistyksen hallituksen kanssa lasten kuntoutuksen edistämiseksi. Toimikunnat toimivat mahdollisuuksiensa mukaan ja yhteistyössä muiden alueen asiantuntijoiden kanssa vammaisten lasten kuntoutuksen ja elämänlaadun parantamiseksi välittämällä tietoa, vaikuttamalla ja synnyttämällä keskustelua eri hallinnonalojen välillä.RAY tukee

Aluetoimikuntien toiminnalla on merkittävä rooli alueellisen kuntoutustoiminnan kehittämisessä ja erityisesti aloitteentekijöinä. Toimintamuodot vaihtelivat asiantuntijatapaamisista koulutustilaisuuksiin ja kannanottoihin.

Aluetoimikunnissa toimii sosiaali-, terveys- ja koulutoimen asiantuntijoiden kanssa vammaisten lasten vanhempien edustajia. Toimikuntien jäsenistä yli puolet on sairaaloiden työntekijöitä. Toimikuntien jäsenistä noin 12 % työskentelee opetustoimessa, 12 % perusterveydenhuollossa ja 5 % sosiaalitoimessa. Loput jäsenistä työskentelee joko järjestöissä tai yksityissektorilla. Joidenkin aluetoimikuntien toiminnassa painottuu poliklinikkatoiminta, jolla tarkoitetaan lähinnä keskussairaaloiden kuntoutuspoliklinikalla työskentelevien asiantuntijoiden keskinäistä yhteistyötä Vajaaliikkeisten Kunnon toiminnan puitteissa.

Useissa toimikunnissa jäsenet toimivat asiantuntijana osaamisalueensa toiminnan tukemisessa tai aloitteentekijänä parannusten aikaansaamiseksi. Alueellisen tilanteen kehittymistä seurataan aktiivisesti. Joissakin toimikunnissa vaikutettiin alueellisessa yhteisössä laajemminkin osallistuen keskusteluun vammaisuudesta ja sen mukana tuomista erityistarpeista ja toisaalta saatavilla olevasta tuesta. Toiminnassa on erikoistumista ja erikoisosaamista vaihdellen alueittain: osa toimikunnista vaikuttaa koulutusta järjestäen, osa pitämällä erilaisia toiminnallisia ryhmiä asiakkaille ja osa vaikuttaa kannanotoin.