Tutkimus- ja kehittämistoiminta

TUTKIMUS-JA KEHITTÄMISTOIMINTARAY tukee

Ajankohtaista

VLK:lla ei tällä hetkellä ole meneillään yleisiä, erikseen nimettyjä projekteja tai hankkeita. Kajaanissa selvitetään pienten lasten sijaishoitoa ja Kuopiossa liikuntavammaisuuteen liittyviä näönkäytön ongelmia.

SOTE tulee aiheuttamaan suuria muutoksia, joiden myötä voi ratketa VLK:n pitkäaikainen unelma eli alueellinen palvelukokonaisuus. Vaikka lasten kehitykseen vaikuttavat seikat ovat kehittyneet sekä määrällisesti että laadullisesti, tähän liittyvä organisaatio tuottaa jatkuvasti surua ja ongelmia perheille viivytysten, erilaisen anomisten ja muun turhauttavan haitan muodossa. Lehdissä on julkaistu uudelleen Pinomaan kuvio (HS 9.10.2017) ja uutiset puutteellisista järjestelyistä täyttävät mielipidesivuja ja uutisotsikoita. Taloudellisten seikkojen huomioonottaminen on tärkeää, mutta eihän toiminta saisi sen vuoksi vaarantua  Vaativan kuntoutuksen järjestäminen.pdf

VLK:n käsitys on, että tämä haitta on tarpeeton ja kuormittaa asiattomasti niitä perheitä, joilla muutenkin on vaikeaa.

Asian auttamiseksi on tekeillä laaja selvitys, jonka päämääränä on saada tarve ja toteutuminen kohtaamaan ja toteutuva sisältö sellaiseksi, että sen vaikutus on asiallinen. Työ on sinänsä selväpiirteinen, mutta sen kokonaisuus sisältää monta osapuolta, jotka eivät välttämättä tällä hetkellä kuuntele toisiaan riittävästi. "Verkostoitunut yhteistyö" on tässä yhteydessä hyvä ajatus ja VLK tekee voitavansa sen edistämiseksi. Asiaan liittyvää materiaalia on kohdassa "alueellinen järjestäminen".

 

 

PAKU

Palvelut ja kuntoutus osaksi arkea -selvityshanke 2015-2016  PAKUN-loppuraportti-nettisivuille.pdf

Vammaisten lasten, nuorten ja heidän perheiden palaute on jo pitkään ollut kuntoutuksen ja palveluiden pirstaleisuus, joustamattomuus ja irrallisuus perheen arjesta. Suomen sosiaalilainsäädännössä on astunut voimaan uusi sosiaalihuoltolaki, mikä edellyttää monialaista yhteistyötä ja erillisten kuntoutus-, palvelu-, varhaiskasvatus- ja oppimisen suunnitelmien kokoamista yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Varhaiskasvatuksen inklusoidut käytännöt ja ammattilaisten ja perheiden verkostot eivät valitettavasti aina jatku erityistä tukea tarvitsevan tai vammaisen lapsen aloitettua koulunkäyntinsä. Ohjeistuksissa voidaan nähdä koulun ja kuntoutuksen selkeä työnjako sivistystoimen ja sote-toimen välillä (tuleva kunta-maakunta jako) sekä siitä johdetut vastuut oppilaasta. Vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja heidän perheittensä palvelujen ja kuntoutuksen integroimiseksi ja parantamiseksi on olemassa lain puitteet. Varhaiskasvatuksen inklusiivinen käytäntö ei silti jatku koulun aloittajan kohdalla. Vanhemmat joutuvat istumaan lukuisissa eri palavereissa, viemään viestiä sinne ja tänne ja hakemaan taas palveluita monista eri paikoista.

Yleistä

VLK:n päämäärien mukainen yleinen tehtävien määrittely ja hyvien käytäntöjen runko on julkaistu kirjana,  Koivikko & Sipari  Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus, 2006. Kirjassa kuvataan valtaosa niistä asioista, joita nykyinen SOTE ja LAPE -uudistukset ja hankkeet vievät tällä hetkellä käytäntöön vammaisten lastenja heidän palvelujärjestelmänsä kehittämiseksi. Kirjaa on edelleen saatavana. Tiedustelut info@vlkunto.fi  

Käytäntöjä ja niiden soveltamista käsitteleviä kokoomajulkaisuja on ilmestynyt kaksi:

Helena Launiainen ja Salla Sipari  Lapsen hyvä kuntoutus käytännössä 2011 Lapsen hyvä kuntoutus käytännössä_2011.PDF

Eeva Seppälä ja Arja Veijola  Lapsen ja nuoren kuntoutuksen kehittäminen  2012 Lapsen ja nuoren kuntoutuksen kehittäminen 2013.pdf
 

Väitöskirjat ja lisensiaattityöt

Salla Sipari Kuntouttava arki lapsen tueksi.pdf
Kasvatuksen ja kuntoutuksen yhteistoiminnan rakentuminen asiantuntijoiden keskusteluissa
Jyväskylän yliopisto, 2008

Looking for basis of collaboration in rehabilitation and special education
KL Salla Sipari Jyväskylän yliopisto, lisensiaattityö

 

Julkaisut

Matti Koivikko ja Salla Sipari  Järjestämisvastuu lasten ja nuorten kuntoutuksessa. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 2006, 3, 239-248  Järjestämisvastuu.pdf
Matti Koivikko Palveluasuminen asukkaan ja yhteiskunnan näkökulmasta Kehitysvammaisten asuminen Uusi reformi.pdf

 

Opinnäytetöitä

Koulu toimintaterapian ympäristönä- toimintaterapeuttien ja opettajien näkemyksiä (Forssen-Lalli 2014), itse työ

Kuntoutussuunnitelman, palvelusuunnitelman ja HOJKSin otsikkotasoinen rinnasteisuus? (Aaltonen, Reunanen, Siira 2014)
, itse työ

Luokanopettajan ja toimintaterapeutin välinen yhteistyö
Katsaus toimintaterapian tutkimuksiin ja kirjallisuuteen (Kaattari, Loisa 2014), itse työ

Lasten neurologinen arviointi
Kirjallisuuskatsaus Beery VMI, M-FUN ja BOT-2 -arviointivälineistä (Kiviniemi, Pollari 2014), itse työ

Miten toimintaterapeutti osallistaa perheen ala-kouluikäisen lapsen toimintaterapiaprosessiin- kirjallisuuskatsaus edistäviin ja estäviin tekijöihin (Kallio, Saastamoinen, Turunen 2014), itse työ

 

LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA ‑PROJEKTI 2007–2011 Tiivistelmä

Projektipäällikkönä toimi Eeva Seppälä ja osapäiväisenä projektisuunnittelijana Tarja Nieminen

Projektin alueelliset kehittämishankkeet pohjoisesta etelään maa- ja seutukunnittain:

Rovaniemi
Lapsi, perhe ja ammattilaiset ja yhteinen kuntoutuksen suunnittelu, Kuntoutussuunnitelman opas
Merja Kunnari, Rovaniemen kaupunki, Vuokko Paavola ja Tiina Vahlqvist, LSHP

Pohjois-Pohjanmaa

Kehittämisen uusi aika vaikeavammaisten lasten kuntoutuksessa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella
Arja Veijola, TtT, yliopettaja, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Sote-yksikkö
Leena Vainionpää, LT, dosentti, erikoislääkäri, Oulun yliopistollinen sairaala,
Lasten ja nuorten klinikka
Liisa Virkkunen, kuntoutuspäällikkö, erikoislääkäri, Tervaväylän koulu, Oulu

 
Kuntoutussuunnitelma – kohtaako teoria ja todellisuus? Heli Virkkunen-Ylijoki, Tervaväylän koulu, Minna Huru ja Pirkko Alaviitala, OYS

Uusi toimintakäytäntö vaikeavammaisten lasten kuntoutukseen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle. Opinnäytetyö. Arja Korrensalo ja Pirkko Leppävuori, Oulun YAMK 2011

Perhelähtöinen varhaiserityiskasvatus osana lapsen kuntoutusta perheiden kokemana  Opinnäytetyö. Tiina Auvinen, Sofia Pyhtinen, Anielka Kauppila, Oulun AMK

Lasten kuntouksen toimintamallin kehittämien Oulunkaaren alueella. 
Liite Oulunkaaren lasten kuntouksen toimintamalli. 
Opinnäytetyö. Pirjo Lappalainen, Oulun YAMK 2012

Pohjois-Savo
Pönkkää kumppanuuteen – lasten alueellisen kuntoutuksen kehittäminen, Timo Rautiainen, TATU ry, Anja Vehviläinen, Mäntykankaan koulu
Rautiainen, Timo ja Vehviläinen, Anja 2011. Pönkkää kumppanuuteen – lasten alueellisen kuntoutuksen kehittäminen. 
Teoksessa Launiainen, Helena & Sipari, Salla 2011. 
Lapsen hyvä kuntoutus käytännössä. 
Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa -projekti 2007-2011. 
Helsinki: Vajaaliikkeisten Kunto 52-53, 59-67.

Matkalla kumppaneiksi – terapeuttien pienryhmätapaamiset pönkkää kumppanuuteen ‑koulutusmallissaAnja Vehviläinen, Mäntykankaan koulu Diaesitys

Yhteistyön kehittäminen kehitysvammaisen lapsen palvelukokonaisuudessa Kuopion mallin mukaanAnnukka Jämsä-Taskinen, Kuopion kaupunki  Liite: Yhteistyösopimus  Diaesitys

Toimiva kuntoutussuunnitelma arkeenSirpa Piskonen, KYS ja Anu Kinnunen, Savonia AMK

Vanhempien näkemyksiä alle kouluikäisen neurologista kuntoutusta ja ohjausta saavan lapsen kuntoutuksesta sekä heidän osallisuudestaan siihenPro gradu ‑tutkielma, Anu Kinnunen, Itä-Suomen yliopisto 2010

Arjen voimavarat – palveluohjaus sosiaalisen tuen muotona neurologisesti sairaan tai vammaisen lapsen perheiden ja terapeuttien välisessä yhteistyössäOpinnäytetyö, Anne-Mari Hartikainen, Liisa Kemppainen, Mari Toivanen Savonia AMK 2010

Alle kouluikäisen toiminnallinen näönkäyttö – Nykytilanteen selvitys tutkimus- ja ohjauskäytäntöjen mallintamiseksi Pohjois-Savon alueellaSirpa Piskonen, Anna-Stina Puranen, Tuomo Puruskainen ja Tarja Rissanen, KYS

Nuoruusiässä vammautuneiden palvelujen kehittäminen ja edistäminen, Päivi Taanila ja Timo Rautiainen, TATU ry

Goal Attainment Scaling (GAS) -koulutuspäivä lapsen ja nuoren kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksen arvioinnissaTuija Löppönen, KYS
KELAn GAS menetelmä

Keski-Suomi
Lasten kuntoutustoiminnan kehittäminen paikallistasolla 2007–2011Lasten kuntoutustoiminnan kehittämisen malliPirjo Lehtovaara, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Lasten fysio- ja toimintaterapiapalvelujen tarveselvitys Korpilahden alueella ja uuden toimintamallin rakentaminen
Sanna Kervola-Janatuinen ja Tuula Leinikka-Puttonen, Jyväskylän kaupunki

Pilotti: Konneveden lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmän muodostuminenVappu Laaksonen, Konneveden kunta
 
Pilotti: Palokan terveydenhuollon kuntayhtymän ensimmäisen alueellisen kuntoutustyöryhmän perustamistapaaminen,Niina Nieminen ja Riitta Arffman, Palokan thky

Pilotti: Keuruun–Multian lasten ja nuorten lääkinnällisen kuntoutustyöryhmän perustaminen ja kehittäminen,
Taru Soini, Keuruun–Multian terveydenhuollon kuntayhtymä 

Lapsen toimintakyvyn moniammatillinen arviointi ICF-mallin pohjalta tarkasteltunaKati Lassila, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Lapsen näkökulma kuntoutuksen suunnittelussa, Tarja Nieminen VLKunto ry

Toiminnallinen verkosto Keski-Suomen keskussairaalan lastenneurologian yksikön yhteistyökäyntien tavoitteena,Hannele Anetjärvi-Villanen, Kati Lassila ja Ritva Katajamäki, Keski-Suomen shp

Etelä-Pohjanmaa
Lasten ja nuorten hyvän kuntoutuskäytännön ja kuntoutuksen verkostojen kehittäminen Seinäjoen kaupungin alueella
Jaana Ahola, Seinäjoen kaupunki

Moniammatillisen kuntoutustyöryhmän toiminnan aloittaminen
Toimintaterapian tarve lasten kuntoutuksen kehittämisessä JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä
Riitta Winter, Seinäjoen keskussairaala ja Piia Siikala, Ilmajoen kunta

Vyyhti – Lapsen ja nuoren toimiva palveluverkostomalli LapuallaPaula Hietala ja Tarja Kosola, Lapuan kaupunki

Kuvaus 0–6-vuotiaiden kuntoutuksen palvelurakenteesta Suupohjan alueellaSinikka Keski-Äijö, Maisa Oravamäki, Marita Rantanen ja Kaarina Vainionkulma, Kauhajoki

Pirkanmaa
Lasten ja nuorten tukipalveluiden arviointi ja prosessimaisten toimintamallien kehittäminen Tampereella
Sari Salomaa-Niemi, Tampereen kaupunki

Päijät-Häme
Lasten kuntoutustyöryhmätoiminnan kehittäminen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueellaKuntoutustyöryhmän toimintaopas
Lasten kuntoutustyöryhmän käynnistäminen ‑prosessin kuvaus
Helena Kaski ja Irma Tarvainen, Päijät-Hämeen shp

Kymenlaakso
Harrastusmahdollisuus kaikille – yhteistoimintamalli Kymenlaakson erityistä tukea tarvitsevien nuorten harrastusten mahdollistajanaHannele Fransas ja Anne Kylmälä, Kymenlaakson keskussairaala

Kunna(o)lliset erityisliikuntapalvelut lapsille ja nuorilleOpinnäytetyö, Jenna Paajanen, Lahden AMK 2011

Kuvaus Hattu-kehitysneuvolan palveluketjusta Kouvolan terveyskeskuksessaAija Seppänen ja Pirkko Reinman, Kouvolan kaupunki

Varsinais-Suomi
Neuvolaikäisten lasten kuntoutustyön kehittäminen Kaarinassa - kehittämissuunnitelmaTuula Rankonen, Turun kaupunki ja Harri Arikka, TYKS

Moniammatillisen kuntoutustyöryhmän palvelun laadun kehittäminen perhekeskeisen lähestymistavan avulla - Turun sosiaali- ja terveystoimen KuntoutumispalvelussaOpinnäytetyö, Anne Penttinen, Turun YAMK 2010

Uusimaa
Erityistä tukea tarvitsevan lapsen/nuoren kuntoutuksen ja arjen sujuvuuden kartoitus perheen ja lähitoimijapiirin näkökulmastaMarju Silander, Uudenmaan CP yhdistys ry ja VLKunto Jorvin alueen asiantuntijatoimikunta

Kuntoutuskumppanuus – vanhempien osallisuutta tukevat käytännöt EspoossaRiitta Klöf ja Helena Heimo, Espoon kaupunki

Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastemahdollisuudet Hyvinkään sairaanhoitoalueellaAnu Vähä-Jaakkola, Hyvinkään kaupunki

Ohjaaminen ja oppiminen – yhteinen haaste lasten kuntoutuksessaKrista Lehtonen, Metropolia AMK ja Jaana Saarinen, HUS, yt. Jyväskylän yliopisto, Laurea AMK

Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CP-vammaisten lasten ja nuorten fysioterapeuttisesta ohjauksesta botulinumtoksiini A -injektion yhteydessä. Opinnäytetyö, Matleena Mannelin ja Krista Piironen, Laurea AMK 2010.

Lapsen osallisuus kuntoutuksessa. Opinnäytetyö. Heta Salmenperä opiskelija, Metropolia YAMK valmistuu myöhemmin

Projektin arviointi
Kuntoutustyöryhmä perheiden arjen helpottajanaOpinnäytetyö, Niina Suurinkeroinen ja Noora Mäkilä, Metropolia AMK 2010

Perhekeskus ERHO – arviointitutkimus vaativahoitoisten lasten palvelumallista TampereellaOpinnäytetyö, Virpi Kokko, Tampereen yliopisto 2011

Metropolian avoin kehittämismalli – MAKE, hankemateriaalia; Hyvä kuntoutus ‑projekti on yksi kärkihankkeistaMetropolia AMK ja Helsingin yliopisto, Leila Lintula, tohtoriopiskelija


Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus-projekti vuosina 2002-05

Alueelliset kehittämishankkeet 
TURKU: Tiedonvälitys lasten ja nuorten kuntoutuksessa
SEINÄJOKI: Elämänkaariajattelu lasten kuntoutuksessa
JORVI: Erityistä tukea tarvitsevan lapsen/nuoren kuntoutuksen ja arjen sujuvuuden kartoitus perheen ja lähitoimijapiirin näkökulmasta 
JYVÄSKYLÄ: Vaikeavammaisen lapsen lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelun ja toteutustavan kehittäminen lapsen arkea tukevaksi
LAHTI: Tiedolla ohjaaminen ja alueelliset yhteistyömallit


 


 

Posterit ja esitykset - Kansainvälinen yhteistyö

Artikkelit - Julkaisut